GeenMedical:文献查询、筛选、引用排序、相似文献、全文下载、杂志分区、影响因子、结果导出、杂志评述、直接投稿,一站服务

GeenMedical上线接近4个月了,今日又推出了GeenMedical 2.0,做出了很多功能更新。

文献查询

刚上线时,其主打的功能是访问速度比PubMed更快,数据库比PubMed更全,提供了更多的筛选功能,更容易获取全文

另外还有关于杂志分区、影响因子、录用难度、投稿经验、审稿周期、国人发文章比例的统计等实用功能,是出门查文献,在家投稿件的必备良器。

第一版虽然方便,但还算不得惊艳,文献过滤都是标签式,不够定制化。GeenMedical 2.0做出重大更新,文献可以在给定的时间区间筛选,给定的影响因子区间筛选,按照引用量筛选,综合这些因素,就可以轻松获取发表较新、影响力高、引用多的文章进行学习了。

文献筛选

在上面的图中输入关键字之后,就可以进入下面这个筛选界面了,具体什么标准,就看自己了。

目前引文排序只支持最多1000篇,也就是搜索结果的前1000篇文章,最新的文章引用次数却比较少,所以在使用引文排序时,最好限定下发表时间和影响因子,先选上最近几年的,比如2013-2017,再选几个影响因子比较高的10-100,然后再排序,这样获得的都应该是统计上比较上乘的文章。

如果是做引文分析的可以选择导出结果,把前2000条数据导出,就可以获得以下字段 (直接从根哥文章摘录):

  • 引用次数:不解释,可排序
  • 第一作者出现次数:判断该行业最强专家,万一哪天他当你老板呢?
  • 期刊出现次数:选择该方向重要期刊,投稿的时候用得到
  • 发文机构出现次数:看看有没有你们学校、研究所,做博后
  • 全文下载链接:不解释

全文获取

除了有文献义助版块,每篇文献也都有全文链接,点击不能下载的,可以像根哥免费求助。

文章投稿

图上很清楚了,不需解释。

访问地址

注意是geen,不是gene。点击阅读原文,可以直接点链接。http://www.geenmedical.com

生信宝典,一起学生信

http://mp.weixin.qq.com/s/i71OMaUu6QtcY0pt1njHQA

生信宝典,生物信息学习系列教程,转录组,宏基因组,外显子组,R作图,Python学习,Cytoscape视频教程

http://mp.weixin.qq.com/s/d1KCETQZ88yaOLGwAtpWYg

生信宝典,最好的生物信息培训课程,培训课程资料

www.ehbio.com/Training

CHENTONG
版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。
alipay.png WeChatPay.png

CHENTONG

CHENTONG
积微,月不胜日,时不胜月,岁不胜时。凡人好敖慢小事,大事至,然后兴之务之。如是,则常不胜夫敦比于小事者矣!何也?小事之至也数,其悬日也博,其为积也大。大事之至也希,其悬日也浅,其为积也小。故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡!故,王者敬日,霸者敬时,仅存之国危而后戚之。亡国至亡而后知亡,至死而后知死,亡国之祸败,不可胜悔也。霸者之善著也,可以时托也。王者之功名,不可胜日志也。财物货宝以大为重,政教功名者反是,能积微者速成。诗曰:德如毛,民鲜能克举之。此之谓也。

生信宝典文章集锦

生信的作用越来越大,想学的人越来越多,不管是为了以后发展,还是为了解决眼下的问题。但生信学习不是一朝一夕就可以完成的事情,也许你可以很短时间学会一个交互式软件的操作,却不能看完程序教学视频后就直接写程序。也许你可以跟着一个测序分析流程完成操作,但不懂得背后的原理,不知道什么...… Continue reading

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100