C中计算数组的长度

C、C++中没有提供直接获取数组长度的函数,对于存放字符串的字符数组提供了一个strlen函数获取长度,那么对于其他类型的数组如何获取他们的长度呢?其中一种方法是使用sizeof(array) / sizeof(array[0]), 在C语言中习惯上在 使用时都把它定义成一个宏,比如#define GET_ARRAY_LEN(array,len) {len = (sizeof(array) / sizeof(array[0]));} 。而在C++中则可以使用模板技术定义一个函数,比如:

template

int getArrayLen(T& array)

{

return (sizeof(array) / sizeof(array[0]));

}

这样对于不同类型的数组都可以使用这个宏或者这个函数来获取数组的长度了。以下是两个Demo程序,一个C语言的,一个C++的:

P.S:若数组为存储字符串的字符数组,则所求得的长度还需要减一,即对于宏定义: #define GET_ARRAY_LEN(array,len) {len = (sizeof(array) / sizeof(array[0]) – 1 );} ,对于函数定义:

template

int getArrayLen(T& array)

{

return (sizeof(array) / sizeof(array[0]) – 1);

}

原因为存储字符串的字符数组末尾有一个’\0′字符,需要去掉它。

【C语言】

#include

#include

#define GET_ARRAY_LEN(array,len){len = (sizeof(array) / sizeof(array[0]));}

//定义一个带参数的宏,将数组长度存储在变量len中

int main()

{

char a[] = {’1′,’2′,’3′,’4′};

int len;

GET_ARRAY_LEN(a,len)

//调用预定义的宏,取得数组a的长度,并将其存储在变量len中

printf(“%d\n”,len);

system(“pause”);

return 0;

}

【C++】

#include

using namespace std;

template

int getArrayLen(T& array)

{//使用模板定义一个函数getArrayLen,该函数将返回数组array的长度

return (sizeof(array) / sizeof(array[0]));

}

int main()

{

char a[] = {’1′,’2′,’3′};

cout « getArrayLen(a) « endl;

return 0;

}

引用地址:http://hi.baidu.com/aleczhou/blog/item/4addd1881df0b691a5c27209.html

CHENTONG
版权声明:本文为博主原创文章,转载请注明出处。
alipay.png WeChatPay.png

CHENTONG

CHENTONG
积微,月不胜日,时不胜月,岁不胜时。凡人好敖慢小事,大事至,然后兴之务之。如是,则常不胜夫敦比于小事者矣!何也?小事之至也数,其悬日也博,其为积也大。大事之至也希,其悬日也浅,其为积也小。故善日者王,善时者霸,补漏者危,大荒者亡!故,王者敬日,霸者敬时,仅存之国危而后戚之。亡国至亡而后知亡,至死而后知死,亡国之祸败,不可胜悔也。霸者之善著也,可以时托也。王者之功名,不可胜日志也。财物货宝以大为重,政教功名者反是,能积微者速成。诗曰:德如毛,民鲜能克举之。此之谓也。

生信宝典文章集锦

生信的作用越来越大,想学的人越来越多,不管是为了以后发展,还是为了解决眼下的问题。但生信学习不是一朝一夕就可以完成的事情,也许你可以很短时间学会一个交互式软件的操作,却不能看完程序教学视频后就直接写程序。也许你可以跟着一个测序分析流程完成操作,但不懂得背后的原理,不知道什么...… Continue reading

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100

生信宝典文章集锦

Published on January 01, 2100